สวทน. เดินหน้า “สะเต็ม แล็บ” ปีที่ 2

สวทน. เดินหน้าโครงการ “สะเต็ม แล็บ”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังนำร่อง 2 โรงเรียน ประสบความสำเร็จ เตรียมขยายเพิ่มอีก5 โรงเรียน ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ ไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าการทำอุตสาหกรรมเชิงปริมาณในอดีตเป็นอย่างมาก และจะนำพาประเทศไทยให้หลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางได้ในที่สุด  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังคงขาดบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขโดยการส่งเสริมทางด้านการศึกษาที่ต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป    สวทน. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน หรือ สะเต็ม แล็บ (STEM LAB) ขึ้น  โดยเน้นการพัฒนาความคิดด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านห้องปฏิบัติการ สะเต็ม แล็บ (STEM Lab) ซึ่งเป็นรูปแบบห้องปฏิบัติการ ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่างจากแล็บทั่วไปที่เน้นเพียงการทดลอง และสังเกต เท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews